Zpět na přehled služebOCT Spectralis je kombinace konfokálního laseru a Spectral-Domain OCT zobrazovacího systému. Tato multi-modální technologie vytváří bezprecedentní náhled do struktury a funkce sítnice. Spectralis se liší od ostatních OCT přístrojů nejen rychlostí a přesností (40 000 skenů za vteřinu, rozlišení prakticky na buněčné úrovni – 3 µm), ale také tím, že jako jediný užívá současně dva separátní laserové paprsky dovolující aktivní eye tracking – tj. okamžité sledování mikropohybů oka. Tím je zajištěna dokonalá přesnost a reprodukovatelnost vyšetření. Spectralis používá skeny sítnice podobně jako počítačové programy vyhodnocující otisky prstů, ale v neustálém pohybu, neboť oči nikdy nejsou úplně klidné.

Normální sítnice

Patologický obraz sítnice

Výsledný obraz je nejčastěji připodobňován histologickému preparátu získanému biopsií – ale tady jde o neinvazivní vyšetření. Vyšetřujeme pouhým světlem, velmi ryc hle a naprosto bezbolestně a bez kontaktu s tkáněmi pacienta. Trojrozměrné zobrazení , možnosti další testů, měření atd.
OCT Spectralis bluepeak je vybaven „modrým laserem“, schopným vyvolat tzv. autofluorescenci sítnice (Fundus AutoFluorescence = FAF). To umožňuje získat detailní informace o patofysiologii sítnice a velmi zpřesnit diagnózu, případně prognózu onemocnění. Do určité míry je FAF schopna nahradit invazivní vyšetření fluorescenční angiografií (FAG). Při fluorescenční angiografii je ovšem zapotřebí aplikovat nitrožilně kontrastní látku., což při využití autofluorescence (FAF) odpadá.

FAF je rychlá neinvazivní metoda, která je vyvíjena v posledním desetiletí. Užívá fluorescenční schopnosti metabolického indikátoru lipofuscinu k rozeznání zdravého nebo poškozeného pigmentového epitelu, a zdravých či poškozených tyčinek - čípků sítnice.


obraz autofluorescence zdravé sítnice (vlevo)
vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Dobře patrná ložiska zvýšené nebo naopak vymizelé fluorescence (vpravo)


Věkem podmíněná makulární degenerace je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou praktické slepoty populace starší šededesáti pěti let. Všichni lidé starší 50 let patří do skupiny ohrožených osob. Vzhledem k obecnému stárnutí populace půjde v budoucnu o jednu z největších hrozeb ztráty zraku (vedle glaukomu neboli zeleného zákalu). Riziko VPMD stoupá s věkem, neboť během života se v oku postupně snižuje koncentrace luteinu a zeaxantinu, které se podílejí na tvorbě makulárního pigmentu.
Makula lutea, neboli žlutá skvrna, je velmi malá oblast centrální sítnice o průměru asi 3 mm. Je tvořena největší koncentrací fotoreceptorů. Makula je místem nejostřejšího vidění. Při jejím onemocnění nejsme schopni číst a psát. Pokud se problém šíří do okolí, vidíme uprostřed zorného pole rozmazanou skvrnu, která znemožňuje všechny běžné pracovní a životní činnosti.
K ochraně a prevenci VPMD je důležité pečlivé vyšetření, pokud možno za použití co nejlepších technologií, jako je OCT Spectralis bluepeak. Podrobné vyšetření ukáže, zda není nutný invazivní zásah jako je např. fotodynamická terapie, aplikace tzv. anti-VEGF látek do sklivce, některé mikrochirurgické zásahy nebo fotokoagulace laserem. Tyto metody jsou velmi přísně indikovány jen pro určitá stadia onemocnění. Včasná a přesná diagnóza je rozhodující. Vyléčit VPMD nelze, ale je možné vývoj nemoci alespoň zpomalit.


Patologický obraz sítnice. Postupné přikládání vrstev po léčbě, v intervalech přibližně 6-8 týdnů.

Naše ordinace je vzhledem k vysokému standardu přístrojového vybavení zařazena do celorepublikové sítě diagnostických makulárních center, na která navazují léčebná centra pro aplikaci tzv. anti-VEGF preparátů (Lucentis, Macugen, Avastin).
Oční klinika Ústřední vojenské nemocnice a Oční klinika Fakultní nemocnice na Karlově náměstí jsou našimi spolupracujícími aplikačními centry.